AKEEKKACHIISA/ማሳሰቢያ

AKEEKKACHIISA: Fincila Oromoota naannawa Shaashamannee kana kararraa maqsuuf jecha Wayyaaneen tooftaa amantiifi sabaaf sablammoota walitti buusuu fayyadamuuf kaatee jirti. Kanaafuu shira kana fashalsuuf ummanni keenya dhaabbilee amantii hunda tiksuu, tarkaanfilee gurmuulee amntii muufachiisu danda'an irraa of qusachuu, akkasumas sabaaf sabalammoota naannawa san jiran walin walitti akka hin buune of eeggannoo cimaa barbaachisa, Kanarratti qeerroon, manguddoon, haawwan, hogganoonni amantifi hojjattoonni mootummaa...

Irreecha: akka mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaatti

Seensa Sabni oromoos aadaa fi seenaa mataa isaa, kan saba Kuush waliin walitti hidhatu qaba. Kanneen keessaa sirni Gadaa, kan oromoon ittiin walbulchaa ture bakka guddaa qaba. Sirni Gadaa sirna demokraasii ammayyaa waliin yeroo madaalamu seenaa uummata Afrikaa keessatti kan hiriyaa hin qabne ta’uu fi demokrasii Addunyaan kun yeroo ammaa faaristu waliin kan walqixu ykn kan caalu ta’uutti hubanna. Sirni Gadaa...

HOT NEWS