Magalan Qobo guyya arra dalagata dhabde gara magala waranati jijjiramte jirti,dukana hunda cufsisani nama hunda ariyaani Agazii qofa kessa jiradhu jira

0
287